Online melden

Boetebedragen bij overtreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Voor dienstverrichters uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld. De Inspectie SZW controleert hierop.

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland

Buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een dienst komen verrichten, moeten dit vooraf melden. Dit kan online via ons meldloket. Deze meldingsplicht geldt voor tijdelijke diensten die op of na 1 maart 2020 beginnen. Op postedworkers.nl vindt u ook meer informatie en veelgestelde vragen over wat dit betekent voor de dienstverrichter en zelfstandige van buiten Nederland en voor hun opdrachtgever.

Verplichte controle van (de juistheid van) de melding

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER; alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland, zijn (als klant/opdrachtgever/dienstontvanger) verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd in het meldloket op postedworkers.nl. Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld en kunnen de melding online inzien en controleren. Staan er onjuistheden in de melding? Dan kunnen zij dit melden in het online meldloket en de buitenlandse dienstverrichter of zzp′er vragen om de informatie te corrigeren.

Boete voor dienstverrichter die niet voldoet aan administratieve verplichtingen

Een buitenlandse dienstverrichter moet voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Een dienstverrichter die niet aan de administratieve verplichtingen uit de WagwEU voldoet riskeert een boete. De boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Verlaagde boetes voor natuurlijke personen

In geval van een natuurlijk persoon wordt de boete verlaagd met 50%.

Boeteverhogende omstandigheden en redenen om de boete te verminderen

In de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie zijn situaties opgenomen op grond waarvan de boete met 50% verhoogd wordt. Ook kan op grond van deze Beleidsregel en hierin vermelde specifieke situaties de boete worden gematigd (=verminderd) met 25%, 50% of 75%.

Woont en werkt u in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, blijft u in dienst van uw werkgever en komt u tijdelijk in Nederland werken (detachering)? Dan is uw werkgever verplicht uw komst te melden. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Komt u met uw werkgever voor een tijdelijke opdracht naar Nederland, dan heeft u recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook als u vanuit een multinationaal bedrijf gedetacheerd wordt naar een vestiging in Nederland of als u via een uitzendbureau in Nederland komt werken. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, heeft u ook recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Hierover leest u meer onder rechten en plichten.

De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden zijn:

  • het minimumloon
  • voldoende rusttijden
  • veilige arbeidsomstandigheden
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
  • een minimumaantal betaalde vakantiedagen

De melding van uw werkgever in via ons meldloket maakt het eenvoudiger om te controleren of hij zich houdt aan deze arbeidsvoorwaarden.