Online melden

Ik ga tijdelijk in Nederland werken

Woont en werkt u in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, blijft u in dienst van uw werkgever en komt u tijdelijk in Nederland werken (detachering)? Dan is uw werkgever verplicht uw komst te melden. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Komt u met uw werkgever voor een tijdelijke opdracht naar Nederland, dan heeft u recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook als u vanuit een multinationaal bedrijf gedetacheerd wordt naar een vestiging in Nederland of als u via een uitzendbureau in Nederland komt werken. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, heeft u ook recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Hierover leest u meer onder rechten en plichten.

De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden zijn:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en
  • een minimumaantal betaalde vakantiedagen.

De melding van uw werkgever in het Nederlandse meldloket maakt het eenvoudiger om te controleren of hij zich houdt aan deze arbeidsvoorwaarden.

Mijn melding

Uw werkgever meldt uw komst in het online meldloket en vermeldt daarbij uw naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, identiteitsnummer, informatie over waar uw sociale premies betaald worden en mogelijk ook uw e-mailadres. Wilt u weten of u gemeld bent en wat er over u in het meldloket staat? Vraag deze informatie dan eerst op bij uw werkgever. Weigert uw werkgever de melding met u te delen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het streven is om het verzoek binnen vier weken te beantwoorden.

Om zo efficiënt en effectief mogelijk te reageren, is het belangrijk dat uw verzoek zo compleet mogelijk is. Stuur daarom een kopie van een geldig identificatiebewijs mee, bijvoorbeeld via de KopieID-applicatie voor de smartphone. Zonder geldige identificatie kan uw verzoek niet behandeld worden. Nadat uw identiteit is vastgesteld, wordt de kopie van het identificatiebewijs direct verwijderd.

Bekijk ook de privacyverklaring van WagwEU B.V.

Onjuiste melding

Klopt de melding niet? Vraag uw werkgever of hij de gegevens aanpast. Weigert uw werkgever dit, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uw gegevens te laten wijzigen. De Inspectie SZW kan uw werkgever of zijn contactpersoon vervolgens vragen de melding aan te passen. Eventueel kan de Inspectie SZW uw werkgever ook een boete opleggen. Het streven is om binnen vier weken gehoor te geven aan het verzoek. Ook hier vragen wij u om uw verzoek zo compleet mogelijk in te dienen, met een kopie van een geldig identificatiebewijs zoals hierboven beschreven.

Rechten en plichten van werkenden in Nederland

Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers óók recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers van gedetacheerde werknemers moeten zich hier dus aan houden. U vindt hier meer informatie over uw rechten als gedetacheerde werknemer.