Zgłoś to online

Co się stanie, jeśli WagwEU nie będzie przestrzegane?

Jeżeli pracodawca nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy, Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę.

W przypadku nieprzestrzegania podstawowych postanowień obowiązującego układu zbiorowego pracy, pracownicy nadal mogą się o nie ubiegać. Mogą zwrócić się do związków zawodowych, by domagały się przestrzegania przepisów.

Jeżeli obowiązek sprawozdawczy nie zostanie spełniony, zagraniczny pracodawca, osoba prowadząca działalność na własny rachunek oraz klient/klient (Usługobiorca) mogą zostać ukarani grzywną. (Wysoka) grzywna może zostać nałożona, jeżeli zagraniczny pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie dopełni obowiązku dostarczenia informacji. Jeżeli niezbędne dokumenty nie są dostępne w miejscu pracy, można również za to nałożyć grzywnę. Wysokość grzywien można znaleźć na stronie internetowej Inspektoratu SZW.

Za naruszenia obowiązku sprawozdawczego popełnione przed 1 września 2020 r.nie zostanie nałożona Żadna grzywna. Daje to zagranicznym usługodawcom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i Usługobiorcom czas na zapoznanie się z obowiązkiem sprawozdawczym. Ponadto uznano, że pomimo informacji przedstawionych w tym kontekście może się zdarzyć, że nie we wszystkich przypadkach, w pierwszej kolejności, obowiązek sprawozdawczy jest w pełni wypełniony prawidłowo.

Termin do 1 września 2020 r.Nie dotyczy zgłoszeń, które miały być złożone do 1 marca 2020 r. na podstawie ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców w zakresie transgranicznego świadczenia usług. Dotyczy to kontynuacji już istniejącego obowiązku sprawozdawczego.