Zgłoś to online

Co zmieni się od dnia 30 lipca 2020 r. do zmienionej dyrektywy w sprawie delegowania miejsc pracy?

a Jakie zmiany rozpoczną się 30 lipca 2020 r. w związku ze zmienioną dyrektywą o delegowaniu pracowników?

Od 30 lipca 2020 r. pracownicy delegowani mają prawo do dodatkowych warunków zatrudnienia, a pracodawcy mają nowe obowiązki. Prawa pracowników delegowanych tymczasowo do Holandii wynikają z Europejskiej Dyrektywy o delegowaniu pracowników z 1996 r. W 2018 r.państwa członkowskie UE zgodziły się na zmianę tej dyrektywy. Zmieniona dyrektywa o delegowaniu pracowników została wprowadzona do prawa holenderskiego 30 lipca 2020 roku. Zawiera ona następujące zmiany:

Rozszerzenie "twardego rdzenia" warunków zatrudnienia

"Trzon" warunków zatrudnienia, do których uprawnieni są pracownicy delegowani, poszerza się o:

  • warunki zakwaterowania pracowników, jeżeli pracodawca udostępnia zakwaterowanie pracownikom, którzy nie znajdują się w miejscu pracy w Niderlandach oraz
  • zwrot kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników, którzy w celu podjęcia pracy są poza domem. Dotyczy to jedynie kosztów ponoszonych przez pracowników delegowanych, gdy muszą oni dojeżdżać do miejsca pracy w Niderlandach lub gdy ich pracodawca wysyła ich tymczasowo z tego miejsca pracy do innego miejsca pracy

Prawo do dodatkowych warunków zatrudnienia po 12 lub 18 miesiącach

Po upływie 12 miesięcy pracownicy delegowani mają prawo do dodatkowych Holenderskich warunków zatrudnienia. Są oni wówczas uprawnieni do wszystkich niderlandzkich warunków zatrudnienia określonych w niderlandzkim ustawodawstwie pracy oraz ogólnie wiążących warunkach zbiorowych układów pracy, z wyjątkiem warunków dotyczących dodatkowych pracowniczych programów emerytalnych oraz warunków zawierania i rozwiązywania umowy o pracę. Jest to tzw. "Rozszerzony twardy rdzeń" warunków zatrudnienia.

Jeżeli delegowanie trwa początkowo maksymalnie 12 miesięcy lub krócej, a z powodu zaistniałych okoliczności okres delegowania trwa maksymalnie 18 miesięcy, pracodawca za granicą może zdecydować się na stosowanie przez pierwsze 18 miesięcy jedynie "twardego rdzenia" warunków zatrudnienia. W przypadku delegowania, które rozpoczęło się przed 30 lipca 2020 r., to przedłużenie do 18 miesięcy stosuje się automatycznie. W przypadku wpisów, które rozpoczęły się 30 lipca 2020 r.lub później, wniosek o takie przedłużenie można złożyć za pośrednictwem internetowego portalu powiadamiania.

Zastępowanie pracownika delegowanego

Jeżeli pracodawca za granicą zastępuje pracownika delegowanego innym pracownikiem delegowanym, który wykonuje tę samą pracę w tym samym miejscu, jest to traktowane jako pojedyncze delegowanie. Oznacza to, że okres 12 miesięcy (lub przedłużenie do 18 miesięcy) nie rozpoczyna się ponownie, gdy pracownik zastępczy rozpoczyna pracę. Tym samym praca wykonywana w Niderlandach przez dłuższy okres nie może być traktowana jako Praca tymczasowa.

Dodatkowe warunki zatrudnienia i obowiązki dotyczące delegowanych pracowników tymczasowych

Zagraniczne agencje pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwa, które udostępniają pracownikom tymczasowym w Niderlandach, muszą oferować im od pierwszego dnia wszystkie warunki zawarte w obowiązującym układzie zbiorowym pracy, z wyjątkiem warunków dotyczących dodatkowych pracowniczych programów emerytalnych oraz warunków dotyczących zawarcia i rozwiązania umowy o pracę.

Zagraniczna Agencja Zatrudnienia jest również odpowiedzialna za to, że oddelegowany pracownik tymczasowy otrzymuje poprawne warunki zatrudnienia, nawet jeśli pracownik jest wysyłany do osoby trzeciej przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma obowiązek poinformować pracodawcę za granicą z wyprzedzeniem o wysłaniu na oddelegowanego pracownika tymczasowego.

Zwrot faktycznie poniesionych kosztów

Pracodawca za granicą musi zwrócić koszty faktycznie poniesione w związku z delegowaniem, takie jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania, zgodnie z prawem krajowym i/lub praktyką w kraju pochodzenia, która ma zastosowanie do umowy o pracę zawartej między pracodawcą a jego pracownikami delegowanymi. Może to być na przykład prawo lub układ zbiorowy obowiązujący w kraju pochodzenia.

Pracodawca za granicą musi wyjaśnić, czy części dodatku, a jeśli tak, to które części, zostaną wypłacone z tytułu tych kosztów poniesionych w związku z oddelegowaniem. Jeżeli nie jest to jasne, przyjmuje się, że całość zasiłku wypłacana jest jako zwrot tych kosztów, a całość tego zasiłku nie może być liczona jako płaca minimalna zgodnie z prawem lub obowiązującym układem zbiorowym.

Wyjątek dla sektora transportu

Zmiany te nie mają jeszcze zastosowania do pracowników delegowanych w sektorze transportu. Informacje na temat warunków zatrudnienia, do których uprawnieni są pracownicy delegowani w sektorze transportu, można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat wszystkich warunków zatrudnienia pracowników delegowanych można znaleźć tutaj.