Zgłoś to online

Sektor transportowy

Branża transportowa ma wyjątki od obowiązku sprawozdawczego. Wiêkszoœæ transportu jest wyłączona z wymogu zgłoszenia i możliwe jest stosowanie rocznego zgłoszenia w przypadku drogowego transportu towarowego.

Sprawozdanie roczne

Możesz skorzystaæ z rocznego powiadomienia, jeśli jesteœ usługodawcą lub osobą prowadzącą działalnoœæ na własny rachunek w sektorze drogowego transportu towarowego. Dotyczy to również œwiadczenia usług w imieniu odbiorcy usług z siedzibą w Holandii.

Nie zgłaszaj tego

Nie musisz rejestrować się jako usługodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek pracująca w żadnym z sektorów określonych w standardowej klasyfikacji biznesowej według następujących klasyfikacji:

Transport i składowanie, grupy:

  • Transport pasażerski koleją
  • Kolejowy transport towarowy
  • Drogowy transport pasażerski
  • Transito Drogowy transport towarowy
  • Transport wodny
  • Lotnictwa
  • Poczta i kurierzy