Zgłoś to online

Sprawozdanie roczne

W niektórych przypadkach trzeba zgłaszaæ siê tylko raz w roku. Kwalifikujesz siê do raportu rocznego, jeśli:

Małe przedsiêbiorstwo

Z raportu rocznego można skorzystaæ, jeśli:

  • Od 1 do 9 zatrudnia pracowników
  • znajduje siê w promieniu 100 kilometrów od granicy z Holandią
  • œwiadczyła co najmniej 3 usługi ponadnarodowe w Niderlandach w poprzednim roku kalendarzowym lub dokonała ważnego zgłoszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz
  • sązarejestrowane w Rejestrze Handlowym lub podobnym rejestrze w krajach sąsiednich

Nie możesz korzystaæ ze sprawozdania rocznego, jeœli pracujesz w sektorze budowlanym, w sektorze poœrednictwa pracy, w sektorze pracy tymczasowej lub w zarządzaniu personelem.

Osoby prowadzące działalność na własny

Z raportu rocznego można skorzystać, jeśli:

  • pracuje w sektorze podlegającym obowiązkowi sprawozdawczości
  • znajdują się w promieniu 100 kilometrów od granicy holenderskiej
  • świadczy co najmniej 3 usługi ponadnarodowe w Holandii w poprzednim roku kalendarzowym
  • albo dokonał ważnego zgłoszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz
  • sązarejestrowane w Rejestrze Handlowym lub porównywalnym rejestrze w sąsiednim kraju

Nie mo¿esz korzystaæ ze sprawozdania rocznego, jeœli pracujesz w sektorze budowlanym, w sektorze poœrednictwa pracy, w sektorze pracy tymczasowej lub w zarz¹dzaniu personelem.

Transport drogowy towarów

Z raportu rocznego można skorzystaæ, jeœli pracujesz jako usługodawca lub osoba prowadząca działalnoœæ na własny rachunek w sektorze drogowego transportu towarowego (Standard Business Classification group H 49.4). Dotyczy to również usług œwiadczonych w imieniu Usułgobiorcy mąjcąego siedzibê w Holandii.

Na stronie Standard Business Layout można sprawdziæ, do którego sektora zalicza siê Twoja praca.