Zgłoś to online

Zamierzam pracowaæ tymczasowo w Holandii

Jeśli mieszkasz i pracujesz w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, pozostajesz zatrudniony przez pracodawcę i wyjeżdżasz tymczasowo do Holandii (delegowanie)? Następnie pracodawca zobowiązany jest zgłosić swój przyjazd. EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Jeśli przyjeżdżasz do Holandii z pracodawcą na czas określony, masz prawo do najważniejszych Holenderskich warunków zatrudnienia. Dotyczy to również osób oddelegowanych z firmy wielonarodowej do siedziby w Holandii lub osób przyjeżdżających do pracy za pośrednictwem Agencji Zatrudnienia w Holandii. Te warunki zatrudnienia są opisane w holenderskim ustawodawstwie pracy. W sektorach, w których obowiązuje układ zbiorowy pracy, który został uznany za powszechnie obowiązujący, masz również prawo do twardego rdzenia warunków zatrudnienia z tego układu zbiorowego pracy. Więcej na ten temat można przeczytać w ramach praw i obowiązków.

Główne Holenderskie warunki pracy to:

  • płaca minimalna
  • wystarczający okres odpoczynku
  • bezpieczne warunki pracy
  • równe traktowanie mê¿czyzn i kobiet oraz
  • minimalna liczba p³atnych dni urlopu

Powiadomienie pracodawcy w holenderskim dziale raportowania u³atwia sprawdzenie, czy przestrzega on niniejszych Warunków zatrudnienia.